ភាសាអារ៉ាប់

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យ​សម័ញ្ញ​របស់​ភាសា​អារ៉ាប់
ភាសាអារ៉ាប់ ជា​អក្សរ​ខ្មែរ ភាសា​និយាយ ភាសសខ្មែរ
السلام و عليكم អាល់-សៈឡាម វ៉ា អៈលេយគុំ ជំរាបសួរ
و عليكم السلام វ៉ា អៈលេយគុំ អាស៏-សៈឡាម ជំរាបសួរ ចំឡើយ
مرحبا ម៉ៈរ៏ហាបៈ សួស្តី
كيف حالك؟ គេយហ្វឺ ហាលុខ៏? សុខ​សប្បាយ​ទេ​?
لم نرك منذ مدة ឡាំ ណារ៉ៈកៈ មុន្ឌុ មុដ្ដា ខាន​ជួប​យូរ​ហើយ
لم نرك منذ مدة ម៉ា អ៊ីស៏មុខ មីស៏មុខ ខាន​ជួប​យូរ​ហើយ