ភាសាអេស្ប៉ាញ/មេរៀន ទី​១

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

តោះយើងរៀនឃ្លាស្រួលបំផុត ហើយវេយ្យាករណ៍ជាសារវ័ន្ត

Hola (អ៊ោឡា) សួស្តី

http://audio.forvo.com/ogg/9244432/41/9244432_41_282699_1744392.ogg


Buenos días (ប្វេណុស៏ ឌីយ៉ាស៏) - អរុណសួស្តី

http://audio.forvo.com/ogg/9024593/41/9024593_41_14503_331585.ogg

Buenas tardes (ប្វេណ័ស៏ តារ៏ដេស៏) - ទិវាសួស្ដី

http://audio.forvo.com/ogg/9302960/41/9302960_41_560975.ogg

Buenas noches (ប្វេណ័ស៏ នោឆេស៏) - សាយ័ណ្ហសួស្ដី ឬក៏ រាត្រីសួស្តី

http://audio.forvo.com/ogg/9252135/41/9252135_41_5404_1622508.ogg

Gracias (ហ្គ្រាស្យាស៏) អរគុណ

http://audio.forvo.com/ogg/9100745/41/9100745_41_1105_908154.ogg

De nada (ដេ ណាដា) មិនអីទេ [ចម្លើយតបអរគុណ] http://audio.forvo.com/ogg/9100745/41/9100745_41_654136_880299.ogg No es nada (នោ អេស៏ ណាដា) មិនអីទេ


Sí (ស៊ី) [បាទ/ចាស] http://audio.forvo.com/ogg/8985115/41/8985115_41_373299_101304.ogg No (នោ) [ទេ] http://audio.forvo.com/ogg/9179519/41/9179519_41_5488_1377155.ogg Tal vez (តាល បេស៏) [ប្រហែល] No sé (នោ សេ) [មិនដឹង]

¿Cómo está? (គោមោ អេស្តា) តើលោកសុខសប្បាយជាទេ? [ជាចំពាក្យ៖ អ្នកយ៉ាងម៉្តេច?]

¿Qué tal? (កេ តាល) តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ?

http://audio.forvo.com/ogg/9313950/41/9313950_41_1728139.ogg


¡Bien! (ប្យេន!) សុខសប្បាយ/យ៉ាងល្អ ¡Muy bien! (មុយ ប្យេន!) សុខសប្បាយជាខ្លាំង/យ៉ាងល្អណាស់

http://audio.forvo.com/ogg/9313950/41/9313950_41_401095.ogg Mal... (ម៉ាល់...) អត់សុខសប្បាយ/យ៉ាងអាក្រក់

http://audio.forvo.com/ogg/9118229/41/9118229_41_1339328_1.ogg Muy mal... (មុយ ម៉ាល់) អត់សុខសប្បាយណាស់/យ៉ាងអាក្រក់ណាស់ Más o menos (ម៉ាស៏ អ៊ោ ម៉េនោស៏) ធម្មតា

¿Cómo se llama? (គោមោ សេ យ៉ាម៉ា)

លោកឈ្មោះអី?


Me llamo ... (ម៉េ យ៉ាមោ) ខ្ញុំឈ្មោះ ... http://audio.forvo.com/ogg/9276802/41/9276802_41_598026_1265814.ogg

¿De dónde es? (ដេ ឌោនដេ អេស៏) លោកជនជាតិអី? ¿De dónde viene? (ដេ ឌោនដេ ប្យេន៉េស៏) [លោកមកពីណា?]

  ពេលយើងសួរអញ្ចឹង វាក៏អាចមានន័យថា តើអ្នកជាជនជាតិអ្វី។ vienes មានន័យថា «អ្នកមក» ជាបច្ចុប្បន្នកាលបុរិសៈទីពីរ

Soy de ... (ស៊ោយ ដេ ...) ខ្ញុំជនជិ

  Camboya (កាំប៊ោយ៉ា) - កម្ពុជា http://audio.forvo.com/ogg/9000253/41/9000253_41_536976_1.ogg
  México (ម៉េហ៊ីគោ) -ម៉ិចស៊ិក http://audio.forvo.com/ogg/9022884/41/9022884_41_746_379368.ogg
  España (អេស្ប៉ាញ៉ា) - អេស្ប៉ាញ http://audio.forvo.com/ogg/9168707/41/9168707_41_540_1388177.ogg
  Argentina (អារ៏ហេនទីណា) - អាហ្សង់ទីន http://audio.forvo.com/ogg/9000253/41/9000253_41_908_248691.ogg
  Chile (ឈីឡេ) -ឈីល http://audio.forvo.com/ogg/8993221/41/8993221_41_8276_218603.ogg
  Brasil (ប្រាស៊ីល) - ប្រេស៊ីល http://audio.forvo.com/ogg/9242929/41/9242929_41_1304_1675318.ogg
  Tailandia (តៃឡានឌីអា) -ថៃ http://audio.forvo.com/ogg/8989495/74/8989495_74_442871_1.ogg
  Corea (កុរ៉េអា) -កូរ៉េ http://audio.forvo.com/ogg/9000253/41/9000253_41_320912_77342.ogg
  Japón (ហាពោន) -ជប៉ុន http://audio.forvo.com/ogg/8972352/41/8972352_41_5501_5728.ogg
  China (ឈីណា) -ចិន http://audio.forvo.com/ogg/9000253/41/9000253_41_1997_182119.ogg
  Francia (ហ្វ្រានស៊ីអា) - បារាំង http://audio.forvo.com/ogg/8975843/41/8975843_41_933.ogg


រីករាយដែលបានស្គាល់៖ Placer (ប្លាសេរ៏) [Placer មានន័យថា «រីករាយ» តែប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបាន]

http://audio.forvo.com/ogg/8991036/41/8991036_41_455412_189483.ogg

Adiós (អាឌ្យោស៏) លាហើយ [ជាចំពាក្យ៖ ទៅកាន់ព្រះម្ចាស់]

http://audio.forvo.com/ogg/9276802/41/9276802_41_1398_1505860.ogg Hasta luego (អាស្តា ល៉្វេហ្គោ) ជួបគ្នាពេលក្រោយ [ជាចំពាក្យ៖ ដល់ (hasta) ពេលក្រោយ (luego)] http://audio.forvo.com/ogg/9188775/41/9188775_41_1399_953294.ogg ¿A dónde va? (អា ឌោនដេ បា) លោកទៅទីណា?

¿Dónde está...? (ឌោនដេ អេស្តា...) ...នៅណា?

  ¿Dónde está el baño? (ឌោនដេ អេស្តា អេល បាញោ) [បន្ទប់ទឹកនៅណា]


¿Dónde hay...? (ឌោនដេ អាយ...) មាន...នៅណា

  ¿Dónde hay un restaurante/comedor? (ឌោនដេ អាយ អ៊ូន រ៉េស្តៅរ៉ានតេ/កុម៉េឌោរ៏) [មានភោជនីយដ្ឋាន/ហាងបាយនៅណា?]
  ¿Dónde hay un hospital? (ឌោនដេ អាយ អ៊ូន អុស្ពីតាល) [មានមន្ទីរពេទ្យនៅណា?]
  ¿Dónde hay agua? (ឌោនដេ អាយ អាហ្គ្វា) [មានទឹកនៅណា?]


¿Qué hace? (កេ អាសេ) លោកធ្វើអី?

¿Qué come? (កេ គោម៉េ) លោកញ៉ាំអី?

ពាក្យ Qué មានន័យ២ ។ អាចមានន័យថា «អ្វី» ហើយ «ណាស់»

¡Qué bonita! (កេ បុនីតា) ស្អាតណាស់! [ទៅកាន់ស្រី]

¡Qué calor! (កេ កាលោរ៏) ក្តៅណាស់! [អំពីអាកាសធាតុ]

¡Qué caro! (កេ ការោ) ថ្លៃណាស់!

¡Qué barato! (កេ បារ៉ាទោ) ថោកណាស់!

¡Qué rico! (កេ រីគោ)

ឆ្ងាញ់ណាស់!

ប្រយ័ត្នបាត់បន្តក់ ព្រោះ «Que» (ឥតបន្តក់) មានន័យថា «ដែល» La mujer que baila (ឡា មុហេរ៏ កេ បាយឡា) [ស្ត្រីម្នាក់ដែលរាំ]

Me gusta... (ម៉េ ហ្គូស្តា...) ខ្ញុំចូលចិត្ត.../ខ្ញុំស្រលាញ់... [ជាចំពាក្យ៖ Me = ទៅ/មកកាន់ខ្ញុំ Gusta = វាបំពេញចិត្ត] Me gusta Camboya (ម៉េ ហ្គូស្តា កាំប៊ោយ៉ា) [ខ្ញុំស្រលាញ់កម្ពុជា] Me gusta viajar (ម៉េ ហ្គូស្តា ប្យាហារ៏) [ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដំណើរ]