ភាសាអេស្ប៉ាញ/មេរៀន ទី​២

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

- នៅភោជនីយដ្ឋាន -

¿Me da ... por favor? (ម៉េ ដា ... ពោរ៏ ហ្វាប៊ោរ៏) សូម(ឱ្យខ្ញុំ)...(ផង)

   por favor មានន័យថា «ជាមេត្តា» យើងត្រូវប្រើក្រោយចុងពាក្យសុំ
   ¿Me da agua por favor? (ម៉េ ដា អាហ្គ្វា ពោរ៏ ហ្វាប៊ោរ៏) [សូមទឹក]
   ¿Me da la cuenta por favor? (ម៉េ ដា ឡា ក្វេនតា ពោរ៏ ហ្វាប៊ោរ៏) [សូម(ក្រដាស)គិតលុយ]
   ¿Me da el menú por favor? (ម៉េ ដា អេល ម៉េនូ ពោរ៏ ហ្វាប៊ោរ៏) [សូមម៉ឺនុយ]


Quiero... (ក្យេរោ) ខ្ញុំចង់/ចង់បាន

   Quiero comer fideos fritos con carne de res (ក្យេរោ កុម៉េរ៏ ហ្វីដេអ៊ោស៏ ហ្វ្រីទោស៏ កុន ការ៏ន៉េ ដេ រ៉េស៏) [ខ្ញុំចង់ញ៉ាំមីឆា(ជាមួយ)សាច់គោ]
   Quiero fideos fritos con carne de res (ក្យេរោ ហ្វីដេអ៊ោស៏ ហ្វ្រីទោស៏ កុន ការ៏ន៉េ ដេ រ៉េស៏) [ខ្ញុំចង់បានមីឆា(ជាមួយ)សាច់គោ]


- លំបាក់ទំនាក់ទំនង់ -

បាទ?/ចាស? (ស្តាប់អ្វីឥត់បាន) = ¿Qué? (កេ) ថាម៉េច? = ¿Que qué? (កេ កេ) [និយាយ Qué វែងបន្តិចជាង]

អត់យល់ទេ។ = No entiendo. (នោ អេនត្យេនឌោ) យល់ហើយ។ = Ya entendí. (យ៉ា អេនតេនឌី) យល់ហើយនៅ? = ¿Ya entendió? (យ៉ា អេនតេនឌ្យោ)

អត់ដឹងទេ។ = No sé. (នោ សេ) ដឹងហើយ។ = Ya sé. (យ៉ា សេ) ដឹងទេ? = ¿Sabe? (សាបេ)

(សូម)និយាយ{ម្តងទៀត}! = ¡Dime {otra vez} (por favor)! [ឌីម៉េ {អ៊ោត្រា បេស៏} (ពោរ៏ ហ្វាប៊ោរ៏)]
(សូម)និយាយយឺត{ជាង}! = ¡Hable {más} despacio (por favor)! [អាប្លេ {ម៉ាស៏} ដេស៏ប៉ាស៊្យោ (ពោរ៏ ហ្វាប៊ោរ៏)] នេះជាអ្វី? = ¿Qué es esto? [កេ អេស៏ អេសទោ]
...ថាម៉េច(ជាភាសាអេស្ប៉ាញ)? = ¿Cómo se dice ... (en Español)? [គោមោ សេ ឌីសេ ... (អេន អេស៏ប៉ាញោល)]


-----នៅមានទៀត-----