វិគីសៀវភៅ:បន្ទប់​អាន

ពីWikibooks

សួស្ដី ទី​នេះ​ជា​បន្ទប់​អាន​​របស់ Wikibooks និង​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំង​អស់​ពិភាក្សា​ សួរ​ ឆ្លើយ រាល់​សំនួរ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​​គំរោង Wikibooks ដូច​ជា​បញ្ហា​បច្ចេកទេស វិន័យ និង​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​របស់​សហគមន៍។ អ្នក​អាច​បង្កើត​សំនួរ​ថ្មី​របស់​អ្នក​នៅ​តាម​ផ្នែក​ណា​មួយ​ដែល​សមស្រប​តាម​ប្រភេទ​សំនួរ ឬ រក​ចំលើយ​ដែល​មាន​ស្រាប់ ឬ រក​ចំលើយ​ពេល​មុន​​ដែល​បាន​រក្សាទុក​​នៅ​កន្លែង​ដោយ​ឡែក។ សូម​ជ្រើស​រើស​បន្ទប់​ពិភាក្សា​ដែល​សមស្រប​ជាជាង​​បង្កើត​សំនួរ​របស់​អ្នក​នៅ​ទី​នេះ។

បន្ទាប់​ពី​បាន​ចំលើយ​ឯកភាព​រួច​ហើយ​ អ្នក​​អាច​ជួយ​សរសេរ​បន្ថែម​ក្នុង​ទំព័រ​​ជំនួយ​របស់​យើង​ ដើម្បី​បង្កើត​ជា​ឯកសារ​រួម​មួយ​សំរាប់ Wikibooks ភាសា​ខ្មែរ​នេះ។

ពិភាក្សា[កែប្រែ]

General Ask general questions about Wikibooks and request comments from the community.
Proposals Suggest improvements to Wikibooks.
Projects Discuss book and book-related projects with the rest of the community.
Featured books Nominate books that represent the best Wikibooks has to offer here or request that currently-featured books be de-featured.

ជំនួយ[កែប្រែ]

General assistance Need assistance with writing books or a new user? Come to this room to ask questions and tell us about your work.
Technical assistance Need help or having problems with the wiki markup language or using features on Wikibooks? Come tell us about it.
Administrative assistance Request assistance dealing with vandalism, (un)protecting pages, and other administrative tasks.

សំនើរ[កែប្រែ]

Deletion requests Request deletion of material at Wikibooks
Undeletion requests Request that material that has been deleted be restored.
Import and upload requests Request that material from another Wikimedia project be imported and fair use media unsuitable for Wikimedia Commons be uploaded to Wikibooks.
Permissions requests Certain actions are restricted to those who have earned the trust of the community and asked for access.
Renaming requests If you would like your username changed, you can file a request to do so.
Bulletin board Share important news and announcements with the Wikibooks community.