ស្រៈ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ស្រៈ[កែប្រែ]

ស្រៈទាំងអស់មាន ២៥​ តួ ចែកជាគូ មាន ១២​ គូ គឺ

 1. អា
 2. អិ
 3. អី
 4. អឹ
 5. អឺ
 6. អុ
 7. អូ
 8. អួ
 9. អើ
 10. អឿ
 11. អៀ
 12. អេ
 13. អែ
 14. អៃ
 15. អោ
 16. អៅ
 17. អុំ
 18. អំ
 19. អាំ
 20. អះ
 21. អិះ
 22. អុះ
 23. អេះ
 24. អោះ
 1. ស្រៈសុទ្ធ/ស្រៈនិស្ស័យ
 2. សំយុត្តស្រៈ/ស្រៈផ្សំ
 3. ស្រៈពេញតួ