អ្នកប្រើប្រាស់:123569yuuift

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

Hi! I am 123569yuuift, I am a Wikipedia user, usually I often edit on the Indonesian Wikipedia, because I develop the content of the page on Indonesian Wikipedia, I favor Mathematics, I often develop articles about Mathematics on the Indonesian Wikipedia.

Langguage's

km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
en-N This user has a native understanding of English.
id-5 Pengguna ini memiliki pengetahuan profesional bahasa Indonesia.
de-0 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch nicht (oder versteht es nur mit beträchtlichen Schwierigkeiten).
fr-0 Cet utilisateur n’a aucune connaissance en français (ou le comprend avec de grandes difficultés).

Translator

Translator
This Translator translates from
English to Indonesian.
Translator
This Translator translates from
Indonesian to English.


Pictures about Mathematics