អ្នកប្រើប្រាស់:Lam-ang

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
Lam-ang ការពិភាក្សា​ ការរួមចំណែក អ៊ីមែល


ilo-N Daytoy nga agar-aramat ket patneng ti pannakaawatna iti Ilokano.
en-N This user has a native understanding of English.
ច្រើនទៀត: En WikipediaTranslatewikiWikidata


Committed identity: eb136a6f9d32d6b8d9d5a4ae3234ea4e720df040c051e7ba7a42200e3fbe21edee59a0e076dde670e4cf836391e7aa3df4331d615f5c69e1cef212169559001f is a SHA-512 commitment to this user's real-life identity.