អ្នកប្រើប្រាស់:Mahaphirum

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

មហាភិរម្យ[កែប្រែ]

  • មហាភិរម្មោតិ អញ្ញតរស្ស កម្ពោជិកស្ស ភិក្ខុស្ស អធិវចនមេតំ ។
  • ឥទានិ សោ ទយ្យរដ្ឋេ ឯកស្មឹ វិហារេ វិហរតិ ។
  • មគធភាសញ្ចេវ គណិតករណសម្បយុត្តញ្ច លោកិយសិប្បំ រាជភដេ នាម មហាវិជ្ជាលយេ ឧគ្គណ្ហាតិ ។
  • សោ មគធភាសាទិកស្ស ពហុភាសាយ បណ្ឌិតោ ហោតិ ។
  • អង្គតនុគាមស្មិញ្ចេវ លាយបូរនិគមេ ច ខេមរភាសាយ ច ត្រាំកក់ ឥតិ លទ្ធនាមកេ មហាគាមេ វិស្សណ្ណុលោកនគរេ ច ជាតោ ។
  • អង្គឈូក-វិហារេ សត្តរសវស្សិកកាលេ បព្វជ្ជំ លភិ,ឯកវីសតិវស្សិកកាលេ ច ឧបសម្បទំ ។
  • អថ នំ ឧបជ្ឈាយោ សុវណ្ណបញ្ញោតិ នាមំ អកាសិ ។
  • សោទានិ ទសវស្សំ ទយ្យរដ្ឋេ វសិ ។
  • អថវា នវភូមិកបាលឹ ឧគ្គណ្ហាតិ ។