អ្នកប្រើប្រាស់:Sokna Choeun

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

បើអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាខ្មែរហេតុអីខ្ញុំកែប្រវត្តិរបស់ដែនដីខ្ញុំមិនបានចឹងបើកែមិនបានមានតែអ្នកជនជាតិ យួន លាវ និង សៀម