ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១៦

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ជំពូកទី១៦ វិធានការបំពេញបន្ថែម

   * មាត្រា ៦២

កាលបើជនញៀនគ្រឿងញៀន ត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយបទល្មើសណាមួយ ដែលមានចែងក្នុង មាត្រា ៣១ ដល់មាត្រា ៤០នៃច្បាប់ នេះ តុលាការអាចចាត់បន្ថែមលើទោសនូវវិធានការព្យាបាល ដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ២នៃជំពូកទី ២៤។