Jump to content

ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

ពីWikibooks

ច្បាប់​​ស្ដីពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ត្រូវ​បានរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦ នាសម័យ ប្រជុំលើកទី៧ នីតិកាលទី១ ដែល​មាន​សេចក្តី​ទាំង​ស្រុង​ដូច​តទៅ​ ៖

ជំពូក[កែប្រែ]

១.ការចាត់ថ្នាក់ថ្នាំញៀន រឺសារធាតុមានអិទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ និងសារធាតុសំរាប់ផលិតគ្រឿងញៀន

២.ការហាមឃាត់ការដាំរុក្ខជាតិញៀន ការផលិត ការប្រើប្រាស់ ការចែកចាយ និងការធ្វើជំនួញគ្រឿងញៀន

៣.ការស្រាវជ្រាវខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ និងខាងការសិក្សា

៤.អធិការកិច្ច និងការពិនិត្យកត់ត្រាបទល្មើស

៥.ទោសប្បញ្ញត្តិ

៦.ការបង្ការ និងរាវរកការសំអាតប្រាក់បានមកពីជំនួញ!

 • ផ្នែកទី១ ការកំរិតចំនួននៃការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់
 • ផ្នែកទី២ កាតព្វកិច្ចប្រតិវេទន៍នៃការផ្ទេរជាអន្តរជាតិនៃរបស់មានតំលៃ
 • ផ្នែកទី៣ បទបញ្ជាអំពីមុខរបរជាអ្នកប្តូរប្រាក់ផ្ទាល់ដៃ
 • ផ្នែកទី៤ កាតព្វកិច្ចតំរូវទៅលើគ្រឹះស្ថានល្បែង
 • ផ្នែកទី៥ កាតព្វកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អង្គការហិរញ្ញវត្ថុ

៧. ការរាវរក និងការរាយការណ៍ប្រាប់

 • ផ្នែកទី១ បុគ្គល និងអង្គការដែលត្រូវរាយការណ៍
 • ផ្នែកទី២ នីតិវិធីនៃការរាយការណ៍
 • ផ្នែកទី៣ ការចាត់តាំងលើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយគណកម្មការប្រឆាំងនឹងការសំអាតប្រាក់

៨.បទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌ

៩.បទប្បញ្ញត្តិខាងវិន័យ

១០.ការចោទប្រកាន់និងមូលទោស

 • ផ្នែកទី១ គ្រឿងញៀនដែលបន្ដាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ (តារាង I និង II )
 • ផ្នែកទី២ ការចែកអោយដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្នែកទី៣ គ្រឿងញៀនដែលបន្ដាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់
 • ផ្នែកទី៤ សារធាតុសំរាប់ផ្សំថ្នាំញៀន (តារាង VI) បរិក្ខា និងសំភាៈ
 • ផ្នែកទី៥ ការសំអាតប្រាក់បានមកពីជំនួញគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
 • ផ្នែកទី៦ ការទិញ ការរក្សាទុក រឺការប្រើប្រាស់ដោយដឹងហេតុផល នៃធនធាន និងទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបានមកពីបទល្មើស

១១.បទប្បញ្ញត្តិរួមចំពោះបទល្មើសផ្សេងៗ

 • ផ្នែកទី១ ការញុះញង់អោយប្រព្រឹត្តបទល្មើស និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
 • ផ្នែកទី២ ការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទល្មើស ការរួមគ្នារឺការព្រមព្រៀងគ្នា
 • ផ្នែកទី៣ អ្នកសមគំនិត
 • ផ្នែកទី៤ កិច្ចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
 • ផ្នែកទី៥ បទប្បញ្ញត្តិដោយឡែក

១២.មូលហេតុទំងន់ទោស

១៣.ការលោះលាទោស ការសម្រាលទោសចំពោះជនស្តាយក្រោយ

 • ផ្នែកទី១ ការលោះលាទោស
 • ផ្នែកទី២ ការសម្រាលទោស

១៤.ទោស និងវិធានការបន្ទាប់បន្សំ រឺបំពេញបន្ថែម

 • ផ្នែកទី១ ការរឹបអូស វិធានការរក្សាទុកជាបន្ដោះអាសន្នសំរាប់ធានាការរឹបអូស
 • ផ្នែកទី២ ការរឹបអូសខានមិនបាន
 • ផ្នែកទី៣ ការរឹបអូសអិតកំហិត
 • ផ្នែកទី៤ ការអនុវត្ត ការរឹបអូស
 • ផ្នែកទី៥ ការបដិសេធអំពើទាំងឡាយដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតអុបសគ្គដល់ការរឹបអូស
 • ផ្នែកទី៦ ការបង្ក្រាបអុបសគ្គនៃការរឹបអូស

១៥.ទោសអិតកំហិត

១៦.វិធានការបំពេញបន្ថែម

១៧.បទប្បញ្ញត្តិពិសេសនៃនីតិវិធី

 • ផ្នែកទី១ សមត្ថកិច្ច
 • ផ្នែកទី២ អាជ្ញាយុកាល
 • ផ្នែកទី៣ ការឃាត់ទុក

១៨.បទប្បញ្ញត្តិសំរាប់សំរួលការស៊ើបអង្កេត

 • ផ្នែកទី១ ការឃាត់ខ្លួន
 • ផ្នែកទី២ ការឆែកឆេរ
 • ផ្នែកទី៣ ការត្រួតពិនិត្យក្នុងសេវាប្រៃសណីយ៍
 • ផ្នែកទី៤ ការឆែករុករក
 • ផ្នែកទី៥ ការតាមដានដោយផ្អែកលើបច្ចេកទេសស្វែងរកតាមវេជ្ជសាស្ត្រ
 • ផ្នែកទី៦ ការប្រគល់ដោយមានការឃ្លាំមើលរូបិយប័ណ្ណ អុបករណ៍ដែលមានបច្ច័យដល់រូបិយវត្ថុ
 • ផ្នែកទី៧ ការឃ្លាំមើល
 • ផ្នែកទី៨ ការហាមឃាត់មិនអោយសម្អាងលើអាថ៌កំបាំងធនាគារដើម្បីប្រកែកមិនផ្តល់ភស្តុតាង រឺចម្លើយជាសាក្សី

១៩.​ការបិទទ្វារជាបន្ដោះអាសន្ន

២០.ការអោយចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនៃរឿង

២១.បទប្បញ្ញត្តិស្តីអំពីការអនុវត្តទោស

 • ផ្នែកទី១ ការហាមឃាត់មិនអោយរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • ផ្នែកទី២ ការដាក់ពន្ធនាគារបង្ខំដល់រូបកាយ
 • ផ្នែកទី៣ ការត្រួតទោស

២២.បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការរក្សាទុក រឺការបំផ្លាញចោលនូវរុក្ខជាតិ និងសារធាតុដែលបានឃាត់ទុក

 • ផ្នែកទី១ ការធ្វើ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការរក្សាទុកត្រាអាច់ល័ក្ខ
 • ផ្នែកទី២ ការដកយកជាសំនាក
 • ផ្នែកទី៣ កោសលវិច័យ
 • ផ្នែកទី៤ ការប្រគល់ និងការបំផ្លាញចោលនូវសារធាតុទាំងឡាយដែលបានឃាត់ទុក

២៣.ការផ្តល់ទៅអនីតិជននូវជាតិគីមីពុលសំរាប់ហិតស្រូប

២៤.វិធានការប្រឆាំងនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយបំពាន

 • ផ្នែកទី១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ
 • ផ្នែកទី២ វិធានការព្យាបាល
 • ផ្នែកទី៣ វិធានការបង្ក្រាប

២៥.កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

 • ផ្នែកទី១ បទប្បញ្ញត្តិរួមស្តីពីបត្យាប័ន និងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខាងតុលាការ
 • ផ្នែកទី២ បត្យាប័ន
 • ផ្នែកទី៣ ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខាងតុលាការ

២៦.ការសម្របសំរួលការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

 • ផ្នែកទី១ ការសម្របសំរួល ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយបំភាន
 • ផ្នែកទី២ ការសម្របសំរួលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើជំនួញគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

២៧.អវសានប្បញ្ញត្តិ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • មជ្ឈមណ្ឌល​វប្បធម៌​ខ្មែរ​នៅ​ស្វីស