ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/២៧

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ជំពូកទី២៧ អវសានប្បញ្ញត្តិ

  • មាត្រា ១១១

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។ ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ព្រះហស្ថលេខា នរោត្ដម សីហនុ។