អត្ថបទដែលមានតំនភ្ជាប់អន្តរវិគីច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១១:១៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន  លទ្ធផល ពី # ដល់ #

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

  1. ទំព័រដើម‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
  2. ភាសាអេស្ប៉ាញ‏‎ (១៥ អន្តរវិគី)
  3. កម្មវិធីការស៊ីឝាប‏‎ (១៣ អន្តរវិគី)
  4. ភាសាអារ៉ាប់‏‎ (១០ អន្តរវិគី)
  5. ពីជគណិត‏‎ (៥ អន្តរវិគី)
  6. ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ‏‎ (៤ អន្តរវិគី)
  7. ភាសាអេស្ប៉ាញ/មាតិកា‏‎ (៤ អន្តរវិគី)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)