សទ្ទសាស្ត្រខ្មែរ

ពីWikibooks

សទ្ទសាស្ត្រខ្មែរ មានន័យថា វេយ្យាករណ៍ខ្មែរហ្នឹងឯងKhmer Grammar វេយ្យាករណ៍ គឺ របៀបបែបផែនរបស់ភាសា សទ្ទសាស្ត្រខ្មែរចែកជា ៤ ប្រភេទ ​គឺ

  1. អក្ខរវិធី(Orthography)
  2. វចីវិភាគ(parts of speech,words class,speech classification)
  3. វាក្យសម្ពន្ធ(syntax)
  4. ឆន្ទសាស្ត្រ(prosody)

អក្ខរវិធី[កែប្រែ]

  1. ស្រៈ
  2. ព្យញ្ជនៈ
  3. វណ្ណយុត្តិ
  4. មាត្រាអក្សរសង្កត់

វចីវិភាគ[កែប្រែ]

វាក្យសម្ពន្ធ[កែប្រែ]

ឆន្ទសាស្ត្រ[កែប្រែ]