បញ្ជីរូបភាព

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រពិសេស​នេះ​បង្ហាញ​គ្រប់​ឯកសារ​ដែល​បានផ្ទុកឡើង។

បញ្ជីរូបភាព
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះ កូនរូបភាព ទំហំ អ្នកប្រើប្រាស់ ការពិពណ៌នា
ម៉ោង១៧:៣៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ អានុភាពត្រៃរតន៍.pdf (ឯកសារ) ៥៤៤គីឡូបៃ នរម  
ម៉ោង១៧:០៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ មូលសិក្ខា ប្រែ - ss (06.05.14).pdf (ឯកសារ) ១.១៥មេកាបៃ នរម មូលសិក្ខា-ប្រែ
ម៉ោង១៥:៣៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ.PNG (ឯកសារ) ៣៣៩គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១១:០៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ កាលព្រះបាទស្រីធម្មរាជា ស្ដេចចេញបង្ក្រាបកលិយុគ.PNG (ឯកសារ) ៣២៦គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៤:០៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ព្រះបាទអសោក.pdf (ឯកសារ) ១.៩៩មេកាបៃ នរម ព្រះបាទអសោក
ម៉ោង០៨:៥៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ កាលស្ដេចសៀមទតប្រាសាទព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ.PNG (ឯកសារ) ៣៥៦គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៤:៥៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ផែនដីព្រះសុរិយោពណ៌.PNG (ឯកសារ) ៤៦៨គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៦:៤១ ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ 5.PNG (ឯកសារ) ៣២៩គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៦:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ គម្របឯកសារមហាបុរស.JPG (ឯកសារ) ១២គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង២២:៣៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ SamuhaKatha.pdf (ឯកសារ) ២.៤៦មេកាបៃ នរម  
ម៉ោង០៤:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ(ថ្មី).pdf (ឯកសារ) ១.៩៤មេកាបៃ នរម  
ម៉ោង១៦:២៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ MILIN 1 All in one...17july12.pdf (ឯកសារ) ៣.៩៤មេកាបៃ នរម  
ម៉ោង១៨:១៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ.pdf (ឯកសារ) ៧០១គីឡូបៃ នរម  
ម៉ោង០១:២៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ អាចារ្យស្វា.pdf (ឯកសារ) ៤.៦១មេកាបៃ Nisetpdajsankha នេះជាឯកសារប្រវតិ្តសាស្រ្តរៀបរៀងចងក្រងដោយ ស៊ូ ចំរើន
ម៉ោង០៧:២០ ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ Assembly.JPG (ឯកសារ) ២៥គីឡូបៃ Chhorran~kmwikibooks