ឯកសារ:ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ(ថ្មី).pdf

ពីWikibooks
ទៅកាន់ទំព័រ
ទំព័របន្ទាប់ →
ទំព័របន្ទាប់ →
ទំព័របន្ទាប់ →

រូបភាពដើម(៨៧៥ × ១២៣៩ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ១.៩៤មេកាបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ៤៦ ទំព័រ)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៤:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៤:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២៨៧៥ × ១២៣៩, ៤៦ទំព័រ (១.៩៤មេកាបៃ)នរម (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)