ស្វែងរក MIME

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​កា​ដាក់​តម្រង​លើ​ឯកសារ​តាម​ប្រភេទ MIME​ របស់​វា​។ វាយ​បញ្ចូល​៖ contenttype/subtype, ឧទាហរណ៍​ រូបភាព​/jpeg

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន  លទ្ធផល ពី # ដល់ #

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

  1. (ទាញយក) MILIN 1 All in one...17july12.pdf . . ១២៤០ × ១៧៥៤ . . ៣.៩៤មេកាបៃ . . នរម . . ម៉ោង១៦:២៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២
  2. (ទាញយក) SamuhaKatha.pdf . . ៨៧៧ × ១២៤០ . . ២.៤៦មេកាបៃ . . នរម . . ម៉ោង២២:៣៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
  3. (ទាញយក) ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ(ថ្មី).pdf . . ៨៧៧ × ១២៤០ . . ១.៩៤មេកាបៃ . . នរម . . ម៉ោង០៤:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២
  4. (ទាញយក) ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ.pdf . . ៨៧៧ × ១២៤០ . . ៧០១គីឡូបៃ . . នរម . . ម៉ោង១៨:១៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២
  5. (ទាញយក) ព្រះបាទអសោក.pdf . . ៨៧៧ × ១២៤០ . . ១.៩៩មេកាបៃ . . នរម . . ម៉ោង១៤:០៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣
  6. (ទាញយក) មូលសិក្ខា ប្រែ - ss (06.05.14).pdf . . ៨៧៣ × ១២៤០ . . ១.១៥មេកាបៃ . . នរម . . ម៉ោង១៧:០៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
  7. (ទាញយក) អាចារ្យស្វា.pdf . . ១២៨០ × ១៦៦៤ . . ៤.៦១មេកាបៃ . . Nisetpdajsankha . . ម៉ោង០១:២៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១
  8. (ទាញយក) អានុភាពត្រៃរតន៍.pdf . . ៦០០ × ៩០០ . . ៥៤៤គីឡូបៃ . . នរម . . ម៉ោង១៧:៣៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)