ទំព័រដែលត្រូវបានតភ្ជាប់មកច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Babel - អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា‏‎ (៣៧ តំណភ្ជាប់)
 2. Wikibooks:បាបេល‏‎ (៣៧ តំណភ្ជាប់)
 3. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ‏‎ (៣៧ តំណភ្ជាប់)
 4. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/1‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 5. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/3‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 6. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/14‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 7. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/20‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 8. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/13‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 9. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/9‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 10. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/2‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 11. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/12‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 12. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/8‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 13. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/19‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 14. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/11‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 15. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/7‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 16. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/18‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 17. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/10‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 18. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/6‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 19. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/17‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 20. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/0‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 21. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/5‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 22. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/16‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 23. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/4‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 24. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/15‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 25. ពាក្យបណ្ដៅ‏‎ (១៩ តំណភ្ជាប់)
 26. ពាក្យបណ្ដៅ/វ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 27. ពាក្យបណ្ដៅ/ប‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 28. ពាក្យបណ្ដៅ/ឌ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 29. ពាក្យបណ្ដៅ/ល‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 30. ពាក្យបណ្ដៅ/ន‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 31. ពាក្យបណ្ដៅ/ឋ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 32. ពាក្យបណ្ដៅ/ឃ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 33. ពាក្យបណ្ដៅ/ធ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 34. ពាក្យបណ្ដៅ/គ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 35. ពាក្យបណ្ដៅ/យ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 36. ពាក្យបណ្ដៅ/ញ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 37. ពាក្យបណ្ដៅ/ឡ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 38. ពាក្យបណ្ដៅ/ថ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 39. ពាក្យបណ្ដៅ/ហ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 40. ពាក្យបណ្ដៅ/ភ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 41. ពាក្យបណ្ដៅ/ស្រៈពេញតួ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 42. ពាក្យបណ្ដៅ/ណ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 43. ពាក្យបណ្ដៅ/ឍ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 44. ពាក្យបណ្ដៅ/ង‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 45. ពាក្យបណ្ដៅ/រ‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 46. ពាក្យបណ្ដៅ/ដ‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 47. ពាក្យបណ្ដៅ/អ‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 48. ពាក្យបណ្ដៅ/ទ‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 49. ពាក្យបណ្ដៅ/ខ/‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 50. ពាក្យបណ្ដៅ/ម‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)