ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

សៀវភៅនេះបានវេញបញ្ចូលគ្នានូវឯកសារមហាបុរសខ្មែរទាំង ៧។ វានិយាយពីពង្សាវតារខ្មែរពីសម័យផែនដីព្រះបាទអង្គជ័យ រហូតដល់ផែនដីព្រះបាទនរោត្តម។

ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះបាទអង្គជ័យនៅឯសាលារចនា

មាតិកា[កែប្រែ]

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៣[កែប្រែ]

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៤[កែប្រែ]

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៥[កែប្រែ]

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៦[កែប្រែ]

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៧[កែប្រែ]

Khmerភាសាខ្មែរ ==

  • អត្ថបទកូនចំណងជើង

ខ្មែរ

  1. ធាតុរបស់បញ្ជីផ្ដើមដោយលេខរៀង

អត្ថបទធំឃ្លាជានិទស្សន្តន៍

==

តំណខាងក្រៅ[កែប្រែ]