ពាក្យបណ្ដៅ/ម

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ម្ជុលនិងចេស
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. ស្រីសត្រសិត ដុះមមិសក្តិត ម្ខាងវែងម្ខាងខ្លី។
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣