ពាក្យបណ្ដៅ/ច​

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ច្រមុះ
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. មើលជិត ឃើញលឹមៗ។
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣