ពាក្យបណ្ដៅ/ទ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ទឹកកក
  2. ទឹកដូង
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. ខ្លួនខ្ញុំថ្លាដូចកញ្ចក់ ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ ពេលត្រូវកំដៅ។
  2. ទឹកមួយថ្លុក កុករកមិនឃើញ។
  3. សំនួរ​៣