ពាក្យបណ្ដៅ/ឈ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ឈូក
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. ដើម​ប៉ុន​ទៀន លៀន​ប៉ុន​ថាស
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣