ពាក្យបណ្ដៅ/ក

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ចំលើយ១
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. សំនួរ​១
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣