ពាក្យបណ្ដៅ/រ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. រថភ្លើង
  2. រុយ
  3. រុយ

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. សត្វមួយមកពីជើង ក្បាលទើងមើង ជើងជាន់ដែក។
  2. សត្វមួយមានភ្នែកធំជាងក្បាល ឃើញចំណីត្រកាល បូតដៃបូតជើង។
  3. សត្វមួយមកពីលិច ព្រេចៗ ស៊ីបាយមុនលោក។