ពាក្យបណ្ដៅ/ង

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ឆ្កែ
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. ងក់ៗ លីទំពក់ចូលព្រៃ។
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣