ពាក្យបណ្ដៅ/ផ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ភ្នំ
  2. ផោម

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. នាង​អើយ​នាង​នួន នាង​ធំ​តែ​ខ្លួន តែ​ទាប​ជាង​ស្មៅ។
  2. នាង​អើយ​នាង​នួន មិន​ដែល​ឃើញ​ខ្លួន​ ស្គាល់​តែ​ក្លិន