ពាក្យបណ្ដៅ/ខ/

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ខ្នើយ
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. នាងធូ នាងធាត់ នាងធូអត់មាត់ នាងធាត់ឯងៗ។
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣