អត្ថបទដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. អាចារ្យស្វា/អារម្ភកថា‏‎ (៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 2. អាចារ្យស្វា/បាវឧកញ៉ាវិជ្ជោសុខ‏‎ (៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 3. អាចារ្យស្វា‏‎ (៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 4. ព្រះបាទអសោក‏‎ (៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 5. កម្មវិធីការស៊ីឝាប‏‎ (៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 6. លំហាត់ទ្រឹស្ដីចំនួន‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 7. កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១/រឿង ស្រែស្រូវសាលី‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 8. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះចៅបាអាត‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 9. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី១ - មហាវគ្គ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 10. ច្បាប់កម្ពុជា/ឯកពន្ធភាព‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 11. ASEAN‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 12. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះស្រីសុគន្ធបទ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 13. ច្បាប់កម្ពុជា/សភាពាណិជ្ជកម្ម‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 14. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទពញាសួស្តិ៍‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 15. មុខវិជ្ជា:សៀវភៅតាមមុខវិជ្ជា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 16. កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១/រឿង ភិក្ខុចិញ្ចឹមម្តាយ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 17. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះចៅបាសាត‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 18. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - មិលិន្ទប្បញ្ហាបុច្ឆាវិសជ្ជនា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 19. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទពញាញាតិ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 20. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ២‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 21. កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១/រឿង ដំរីចិញ្ចឹមម្តាយ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 22. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះចៅកំបង់ពិសី‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 23. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី១‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 24. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះសេរីរាជា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 25. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/អត្ថាធិប្បាយ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 26. កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 27. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 28. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះសុរិយោវង្ស‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 29. ពីជគណិត‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 30. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កថាផ្សេងៗ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 31. កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ/អារម្ភកថា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 32. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះសុរិយោពណ៌‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 33. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបរមរាមា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 34. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២​ -​ វគ្គទី២ - អទ្ធានវគ្គ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 35. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែម‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 36. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះសុទ្ធានរាជ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 37. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៧ - អរូបវវត្ថានវគ្គ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 38. ច្បាប់កម្ពុជា/អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង​គ្រួសារ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 39. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះលំពង្សរាជា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 40. ច្បាប់កម្ពុជា/របបសារព័ត៌មាន‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 41. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះនិព្វានចក្រ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 42. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៦ - សតិវគ្គ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 43. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះលំពង្ស‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 44. ច្បាប់កម្ពុជា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 45. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះនារាយណ៍រាជា‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 46. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៥ - ពុទ្ធវគ្គ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 47. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះឱង្ការ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 48. លំហាត់ទ្រឹស្ដីចំនួន/2‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 49. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះធម្មាសោករាជ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 50. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៤ - និព្វានវគ្គ‏‎ (២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)