អត្ថបទដែលត្រូវបានកែប្រែច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. គតិ ខឹម វាសនា‏‎ (២៦០ កំណែប្រែ)
 2. មុខវិជ្ចា:សៀវភៅតាមមុខវិជ្ជា‏‎ (១៥៣ កំណែប្រែ)
 3. មុខវិជ្ជា:វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម‏‎ (១៥០ កំណែប្រែ)
 4. មុខវិជ្ជា:មនុស្សសាស្ត្រ‏‎ (១៣៥ កំណែប្រែ)
 5. មុខវិជ្ជា:វិទ្យាសាស្ត្រ‏‎ (១២៥ កំណែប្រែ)
 6. ទំព័រដើម‏‎ (៩៩ កំណែប្រែ)
 7. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះស្ដេចកន‏‎ (៨៨ កំណែប្រែ)
 8. កម្រងគំនិតគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ‏‎ (៨១ កំណែប្រែ)
 9. ច្បាប់ភូមិបាល‏‎ (៨១ កំណែប្រែ)
 10. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ‏‎ (៧៣ កំណែប្រែ)
 11. ច្បាប់កម្ពុជា‏‎ (៦៥ កំណែប្រែ)
 12. ច្បាប់ចរាចរណ៍‏‎ (៦២ កំណែប្រែ)
 13. ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ‏‎ (៦០ កំណែប្រែ)
 14. មុខវិជ្ជា:បន្ទាប់បន្សំ‏‎ (៥៧ កំណែប្រែ)
 15. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបរមិន្ទរាជា‏‎ (៥៤ កំណែប្រែ)
 16. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះស្រីសុគន្ធបទ‏‎ (៤៧ កំណែប្រែ)
 17. គណិតវិទ្យា/រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ‏‎ (៣២ កំណែប្រែ)
 18. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែម‏‎ (២៩ កំណែប្រែ)
 19. សិក្សាអំពីព្រះពុទ្ធសាសនា‏‎ (២៧ កំណែប្រែ)
 20. អាចារ្យស្វា‏‎ (២៧ កំណែប្រែ)
 21. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋា‏‎ (២៧ កំណែប្រែ)
 22. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទសម្ដេចព្រះសត្ថា‏‎ (២៤ កំណែប្រែ)
 23. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីសម្ដេចព្រះស្រីសុរិយោពណ៌‏‎ (២៤ កំណែប្រែ)
 24. សម្រង់សំដីបងប្អូនអីលឌីភី‏‎ (២៣ កំណែប្រែ)
 25. នគរបី/ញ៉ុកថែម‏‎ (២៣ កំណែប្រែ)
 26. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះធម្មរាជា‏‎ (២១ កំណែប្រែ)
 27. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កថាផ្សេងៗ‏‎ (២១ កំណែប្រែ)
 28. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបរមខត្តិយាមហាចន្ទរាជា‏‎ (២០ កំណែប្រែ)
 29. កម្មវិធីការស៊ីឝាប‏‎ (២០ កំណែប្រែ)
 30. គុណតម្លៃនៃការសិក្សាភាសាខ្មែរ‏‎ (២០ កំណែប្រែ)
 31. អាចារ្យស្វា/បាវឧកញ៉ាវិជ្ជោសុខ‏‎ (១៩ កំណែប្រែ)
 32. វណ្ណកម្មអក្សរសាស្ត្រ‏‎ (១៩ កំណែប្រែ)
 33. វិធីក្លាយជា អ្នកជំនាញវ៉ែប‏‎ (១៨ កំណែប្រែ)
 34. ច្បាប់កម្ពុជា/អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង​គ្រួសារ/២‏‎ (១៧ កំណែប្រែ)
 35. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះសេរីរាជា‏‎ (១៧ កំណែប្រែ)
 36. Main Page/Sisters‏‎ (១៧ កំណែប្រែ)
 37. មុខវិជ្ជា:សៀវភៅតាមមុខវិជ្ជា‏‎ (១៦ កំណែប្រែ)
 38. កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១/រឿង ស្រែស្រូវសាលី‏‎ (១៥ កំណែប្រែ)
 39. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទពញាសួស្តិ៍‏‎ (១៤ កំណែប្រែ)
 40. ត្រៃលក្ខណ៍‏‎ (១៣ កំណែប្រែ)
 41. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះលំពង្សរាជា‏‎ (១៣ កំណែប្រែ)
 42. ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ‏‎ (១៣ កំណែប្រែ)
 43. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី១ - មហាវគ្គ‏‎ (១២ កំណែប្រែ)
 44. វិធី សរសេរអត្ថបទ ពីភាសាបរទេស មកភាសាខ្មែរ‏‎ (១២ កំណែប្រែ)
 45. មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី១‏‎ (១២ កំណែប្រែ)
 46. នគរបី/កណ្ឌទី១‏‎ (១១ កំណែប្រែ)
 47. អាចារ្យស្វា/អារម្ភកថា‏‎ (១១ កំណែប្រែ)
 48. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះឥន្ទរាជា‏‎ (១០ កំណែប្រែ)
 49. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះចៅបាអាត‏‎ (១០ កំណែប្រែ)
 50. Main Page/Featured‏‎ (១០ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)