ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១២:២២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១៨‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 2. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះរាជឱង្ការព្រះជ័យចេស្ដា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 3. ច្បាប់កម្ពុជា/ឯក​ពន្ធភាព​‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 4. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/៣‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 5. ភាសាម៉ាយ៉ាយូកាតិក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 6. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១១‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 7. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/២៥‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 8. ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទនរោត្តម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 9. ពាក្យបណ្ដៅ/ជ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 10. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 11. អាចារ្យស្វា/អាចារ្យស្វានៅមាត់ជ្រូក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 12. ដឹងខ្លួលខុសចេះកែរខ្លួល ព្រះពុទ្ទលោកហៅថាបណ្ឌិត‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 13. ពិជគណិត:សេចក្តីផ្តើម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 14. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១៦‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 15. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១៥‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 16. រឿងគង់ហ៊ាន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 17. មុខវិជ្ជា:ភាសា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 18. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/17‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 19. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/15‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 20. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/៧‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 21. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១៤‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 22. បន្ទាប់បន្សំ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 23. ទ្រឹស្ដីចំនួន/ចាប់ផ្ដើម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 24. ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/១.កំលោះពីរនាក់ចង់បានប្រពន្ធគេ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 25. ពិជគណិត:ពហុធា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 26. ពាក្យបណ្ដៅ/ឆ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 27. ពាក្យបណ្ដៅ/ព‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 28. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/11‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 29. ច្បាប់កម្ពុជា/សភា​ពាណិជ្ជកម្ម/២‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 30. ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ/What Is Wikibooks‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 31. តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា/កំពង់​ចាម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 32. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/៥‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 33. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/២‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 34. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/២៤‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 35. ធម្មសមុហកថា/សតិប្បដ្ឋាន៤‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 36. ពាក្យបណ្ដៅ/ម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 37. តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា/ប៉ៃលិន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 38. ភាសាបារាំង/វេយ្យាករណ៍/នាម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 39. ច្បាប់កម្ពុជា/ឯក​ពន្ធភាព/១‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 40. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១៣‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 41. ច្បាប់កម្ពុជា/រដ្ឋធម្មនុញ្ញ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 42. ភាសាអេស្ប៉ាញ/ឧទាហរណ៍​នៃ​ឃ្លា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 43. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/១០‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 44. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/៤‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 45. ភាសាអេស្ប៉ាញ/មេរៀន ទី​២‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 46. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/៨‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 47. ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/២.កូនបួននាក់មិនបម្រើឪពុក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 48. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/10‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 49. ពាក្យបណ្ដៅ/ក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 50. ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/២០‏‎ (១ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)