ទំព័រខ្លីៗ

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. (ប្រវត្តិ) ‎Subject:Science ‎[១០ បៃ]
 2. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ឋ ‎[២៤ បៃ]
 3. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីក្មេងៗ ‎[៣៣ បៃ]
 4. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះរាជឱង្ការព្រះជ័យចេស្ដា ‎[៤២ បៃ]
 5. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទនរោត្តម ‎[៩០ បៃ]
 6. (ប្រវត្តិ) ‎ដឹងខ្លួលខុសចេះកែរខ្លួល ព្រះពុទ្ទលោកហៅថាបណ្ឌិត ‎[១៣៣ បៃ]
 7. (ប្រវត្តិ) ‎លំហាត់ទ្រឹស្ដីចំនួន ‎[១៤៤ បៃ]
 8. (ប្រវត្តិ) ‎ទ្រឹស្ដីចំនួន/ចាប់ផ្ដើម ‎[១៤៦ បៃ]
 9. (ប្រវត្តិ) ‎ភាសាបារាំង/វេយ្យាករណ៍ ‎[១៥៩ បៃ]
 10. (ប្រវត្តិ) ‎តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា/កំពង់​ចាម ‎[១៨៤ បៃ]
 11. (ប្រវត្តិ) ‎តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា/ភ្នំពេញ ‎[១៩២ បៃ]
 12. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/10 ‎[២១៣ បៃ]
 13. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះគុម្ពីរ ‎[២៣០ បៃ]
 14. (ប្រវត្តិ) ‎តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា/បាត់​ដំបង ‎[២៨៥ បៃ]
 15. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/20 ‎[២៩០ បៃ]
 16. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/3 ‎[៣១៩ បៃ]
 17. (ប្រវត្តិ) ‎ជំនួយការសិក្សារូបវិទ្យា ‎[៣៣០ បៃ]
 18. (ប្រវត្តិ) ‎ពិជគណិត:សេចក្តីផ្តើម ‎[៣៥១ បៃ]
 19. (ប្រវត្តិ) ‎តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា/កំពង់ធំ ‎[៣៥៣ បៃ]
 20. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/2 ‎[៣៥៨ បៃ]
 21. (ប្រវត្តិ) ‎ពិជគណិត:ពហុធា ‎[៣៦០ បៃ]
 22. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/1 ‎[៣៨០ បៃ]
 23. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/0 ‎[៣៩៣ បៃ]
 24. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ក ‎[៤០៨ បៃ]
 25. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យកំចីពីប្រទេសថៃ(សៀម) ‎[៤២៦ បៃ]
 26. (ប្រវត្តិ) ‎ឌឿងហែម ‎[៤២៨ បៃ]
 27. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ច​ ‎[៤៣០ បៃ]
 28. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ង ‎[៤៤៥ បៃ]
 29. (ប្រវត្តិ) ‎សៀវភៅថ្មី ‎[៤៤៦ បៃ]
 30. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ឈ ‎[៤៥១ បៃ]
 31. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យកំចីពីប្រទេសវៀតណាម(យួន) ‎[៤៦៣ បៃ]
 32. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ជ ‎[៤៨២ បៃ]
 33. (ប្រវត្តិ) ‎តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា/សៀមរាប ‎[៤៨៥ បៃ]
 34. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/4 ‎[៤៩៧ បៃ]
 35. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ខ/ ‎[៤៩៩ បៃ]
 36. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ឆ ‎[៥០៣ បៃ]
 37. (ប្រវត្តិ) ‎ច្បាប់កម្ពុជា/ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន/២៧ ‎[៥០៦ បៃ]
 38. (ប្រវត្តិ) ‎ភាសាបារាំង ‎[៥២៦ បៃ]
 39. (ប្រវត្តិ) ‎វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20/5 ‎[៥២៨ បៃ]
 40. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ម ‎[៥៣៣ បៃ]
 41. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះគុម្ពីរព្រះសហគមន៏កាតូលិក/ព្រះគុម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីថ្មី ‎[៥៦១ បៃ]
 42. (ប្រវត្តិ) ‎Main Page/Featured ‎[៥៦៩ បៃ]
 43. (ប្រវត្តិ) ‎Main Page/Wikijunior ‎[៥៩២ បៃ]
 44. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ផ ‎[៥៩៦ បៃ]
 45. (ប្រវត្តិ) ‎ស្រៈ ‎[៦០០ បៃ]
 46. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ទ ‎[៦០៣ បៃ]
 47. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះគុម្ពីរព្រះសហគមន៏កាតូលិក ‎[៦១២ បៃ]
 48. (ប្រវត្តិ) ‎Main Page/Recipe ‎[៦១២ បៃ]
 49. (ប្រវត្តិ) ‎ពាក្យបណ្ដៅ/ស ‎[៦២៤ បៃ]
 50. (ប្រវត្តិ) ‎ភាសាអេស្ប៉ាញ/មាតិកា ‎[៦៣២ បៃ]

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)