ទំព័រវែងៗ

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. (ប្រវត្តិ) ‎មុខវិជ្ចា:សៀវភៅតាមមុខវិជ្ជា ‎[១៥៨២៣៩៦ បៃ]
 2. (ប្រវត្តិ) ‎មុខវិជ្ជា:វិទ្យាសាស្ត្រ ‎[១៣១៨២៥៨ បៃ]
 3. (ប្រវត្តិ) ‎មុខវិជ្ជា:បន្ទាប់បន្សំ ‎[១០៣២៨៥១ បៃ]
 4. (ប្រវត្តិ) ‎មុខវិជ្ជា:វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ‎[៩៥៥៨៤២ បៃ]
 5. (ប្រវត្តិ) ‎សិក្សាអំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ‎[៦៦៧៥៤២ បៃ]
 6. (ប្រវត្តិ) ‎មុខវិជ្ជា:មនុស្សសាស្ត្រ ‎[៦០៣២២៦ បៃ]
 7. (ប្រវត្តិ) ‎ត្រៃលក្ខណ៍ ‎[៥០២២៨៨ បៃ]
 8. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះស្ដេចកន ‎[៥០១៨៤៨ បៃ]
 9. (ប្រវត្តិ) ‎មុខវិជ្ជា:ចម្រុះ ‎[៤៤៧១១០ បៃ]
 10. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រវត្តិពិភពលោក ‎[៤២៧៤០៧ បៃ]
 11. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបរមិន្ទរាជា ‎[៣២០៤៨២ បៃ]
 12. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះគុម្ពីរព្រះសហគមន៏កាតូលិក/ម៉ាកុស ‎[២៨១៨៣៤ បៃ]
 13. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះគុម្ពីរព្រះសហគមន៏កាតូលិក/លូកា ‎[២៥៤៨៣២ បៃ]
 14. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីសម្ដេចព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ ‎[២៥៣៩១៦ បៃ]
 15. (ប្រវត្តិ) ‎ច្បាប់ចរាចរណ៍ ‎[២៤៣០០២ បៃ]
 16. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះគុម្ពីរព្រះសហគមន៏កាតូលិក/ម៉ាថាយ ‎[២៣២១០៦ បៃ]
 17. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋា ‎[២២៧៨៣២ បៃ]
 18. (ប្រវត្តិ) ‎ច្បាប់ភូមិបាល ‎[២២៥២០៤ បៃ]
 19. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី១ - មហាវគ្គ ‎[២១៩៦៤៥ បៃ]
 20. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះគុម្ពីរព្រះសហគមន៏កាតូលិក/យ៉ូហាន ‎[២១១៨០៦ បៃ]
 21. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះស្រីសុគន្ធបទ ‎[១៨៦៣៨៨ បៃ]
 22. (ប្រវត្តិ) ‎ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ/Starting A New Wikibook ‎[១៨៣៥៤៦ បៃ]
 23. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបរមខត្តិយាមហាចន្ទរាជា ‎[១៨១៦៩៦ បៃ]
 24. (ប្រវត្តិ) ‎កម្រងគំនិតគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ‎[១៧៧៤៣៩ បៃ]
 25. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះបាទសម្ដេចព្រះសត្ថា ‎[១៧១០៧៤ បៃ]
 26. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី១ ‎[១៦៩៦១៦ បៃ]
 27. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២​ -​ វគ្គទី២ - អទ្ធានវគ្គ ‎[១៤២៨៦៣ បៃ]
 28. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៣ - វិចារវគ្គ ‎[១៣៥៦០៣ បៃ]
 29. (ប្រវត្តិ) ‎ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ‎[១៣៤១២០ បៃ]
 30. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៧ - អរូបវវត្ថានវគ្គ ‎[១០៧០៦១ បៃ]
 31. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះធម្មរាជា ‎[៧៨៨៨៣ បៃ]
 32. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៤ - និព្វានវគ្គ ‎[៧៨៤៨៧ បៃ]
 33. (ប្រវត្តិ) ‎គតិ ខឹម វាសនា ‎[៧៨៤៥៧ បៃ]
 34. (ប្រវត្តិ) ‎វិសុទ្ធមគ្គ ‎[៧៥៩៧៥ បៃ]
 35. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីសម្ដេចពញាញោម ‎[៦៥៤០២ បៃ]
 36. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៦ - សតិវគ្គ ‎[៦៤៤០០ បៃ]
 37. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/៤.ក្មេងកំព្រា ‎[៥៥៩៦៤ បៃ]
 38. (ប្រវត្តិ) ‎ផ្លាតុង ‎[៥៣៦១៩ បៃ]
 39. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កណ្ឌទី២ - វគ្គទី៥ - ពុទ្ធវគ្គ ‎[៥៣៥០៧ បៃ]
 40. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះលំពង្សរាជា ‎[៥២៤១៥ បៃ]
 41. (ប្រវត្តិ) ‎ ‎[៥១៩៥៧ បៃ]
 42. (ប្រវត្តិ) ‎ធម្មសមុហកថា/សតិប្បដ្ឋាន៤ ‎[៤៩៩៤៤ បៃ]
 43. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះសេរីរាជា ‎[៤៩០៥៨ បៃ]
 44. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែម ‎[៤៨៣៣២ បៃ]
 45. (ប្រវត្តិ) ‎ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះរាមជើងព្រៃ ‎[៣៨៨១២ បៃ]
 46. (ប្រវត្តិ) ‎កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១/រឿង ស្រែស្រូវសាលី ‎[៣៨០៧៥ បៃ]
 47. (ប្រវត្តិ) ‎កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១/រឿង ភិក្ខុចិញ្ចឹមម្តាយ ‎[៣៤៧៩៨ បៃ]
 48. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/អត្ថាធិប្បាយ ‎[៣៤៧៣៦ បៃ]
 49. (ប្រវត្តិ) ‎មិលិន្ទប្បញ្ហា ភាគ១/កថាផ្សេងៗ ‎[៣៤២៧៤ បៃ]
 50. (ប្រវត្តិ) ‎កតញ្ញូជាធម៌អ្នកប្រាជ្ញ ភាគ១/រឿង ដំរីចិញ្ចឹមម្តាយ ‎[៣០២៤៥ បៃ]

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)